تعاریف و قوانین

سلام این قوانین مجموعه ی ما می باشد